Úvod

Informace pro klienty o zpracování osobních údajů

Společnost SOS Home Care s.r.o., IČ 090 91 173, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 330736, se sídlem Ostrovského 1332/4, 150 00 Praha 5, je správcem Vašich osobních údajů (dále jen „my“ nebo „Správce“).

V tomto dokumentu popisujeme jakým způsobem a za jakým účelem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a jaká jsou Vaše práva.

Osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a zároveň se všemi platnými právními předpisy a vnitřními předpisy Správce. 

S jakýmikoliv dotazy nebo při uplatňování jakéhokoliv z Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů se obracejte přímo na nás, prostřednictvím uvedených kontaktů:

Adresa: Ostrovského 1332/4, 150 00 - Praha 5

e-mail: info@sosdomacipece.cz

Všechny osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytně dlouhou s ohledem na účel zpracování a zároveň stanovenou právními předpisy. Většinu údajů získáváme od Vás při návštěvě našich webových stránek a případně využití kontaktního formuláře nebo e-mailové komunikace. Jedná se o následující typy:

Údaje k osobě

Kterými se rozumí zejména jméno a příjmení. 

Údaje kontaktní 

Jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, a to zejména e-mail nebo jiná korespondenční adresa.

Údaje digitální

Jedná se zejména o Vaši IP adresu a soubory cookie zpracovávané při návštěvě našich webových stránek.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme, kde a jak je zpracováváme?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k danému účelu zpracování nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, případně po dobu uděleného souhlasu.

Osobní údaje, které zpracováváme z důvodu plnění smlouvy, uchováváme po dobu účinnosti smlouvy a následně dokud trvá náš oprávněný zájem, obecně po dobu maximálně 5 let.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v České republice, a to pro vlastní účely jako jejich správce. Stanovujeme účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.

Vaše osobní údaje zpracováváme jak manuálně, tak automatizovaně, kdy však dochází k jejich úplné anonymizaci (zejména pro analytické účely návštěvnosti webových stránek). 

Ke zpracování Vašich osobních údajů si také můžeme vyžádat Váš souhlas, který bude mít konkrétně vymezený rozsah a účel. Tento souhlas máte právo následně kdykoliv odvolat prostřednictvím výše uvedených kontaktů.

Zásady používání souborů cookies

Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná.
Soubory cookie tak pomáhají např.:

 • ke správné funkčnosti našich stránek;
 • při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji; na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům;
 • pomáhají nám zjistit, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlíží, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na zboží, o které nemají zájem.

Další obecné informace k souborům cookie naleznete např. zde.

Jaké soubory cookie používáme:

Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Na našich stránkách využíváme následující soubory cookie:

a) Nezbytně nutné cookies vám umožní pohyb po webové stránce a využití jejích základních funkcí. Obvykle jsou nastaveny pouze v reakci na Vaši činnost, která je žádostí o služby, jako je například přihlášení se do zabezpečené části naší webové stránky. Tyto cookies jsou nezbytné pro použití této webové stránky.

b) Funkční cookies se používají, abychom Vás rozpoznali, když opětovně navštívíte naši webovou stránku a umožňují nám nabídnout Vám vylepšené a personalizované funkce jako například uvítání jménem a zapamatování Vašich preferencí (např. Váš výběr jazyka nebo oblasti). Tyto cookies sbírají anonymizované informace a nemohou sledovat Váš pohyb na jiných webových stránkách. Doba platnosti těchto cookies je maximálně 5 let.

c) Analytické a výkonnostní cookies nám umožňují rozpoznat a spočítat počet návštěvníků a získat informace o tom, jak je webová stránka používána (např. jaké stránky uživatel otevírá nejčastěji a jestli uživatel dostává z některých stránek hlášení o chybě). To nám pomáhá vylepšit fungování webové stránky, například tak, že zajišťujeme, aby uživatelé snadno našli to, co hledají. Doba platnosti těchto cookies je maximalně 2 roky.

d) Reklamní a cílené cookies zaznamenávají Vaše návštěvy na naší webové stránce, stránky, které jste navštívili a odkazy, které jste sledovali. Tyto informace používáme, abychom Vám dodali reklamy, které jsou pro vás a vaše zájmy relevantní. Tyto informace jsou rovněž používány za účelem omezení počtu opakování reklam, které vidíte, a měření efektivity reklamních kampaní. Za tímto účelem můžeme sdělit tyto informace i třetím osobám (jako jsou zadavatelé reklamy). Pro užívání těchto cookies potřebujeme váš souhlas. Vaše preference ve vztahu k reklamním a cíleným cookies si můžete kdykoli nastavit v internetovém prohlížeči, jak je popsáno níže. Doba platnosti těchto cookies je maximálně 2 roky.

e) Použití cookies třetích stran - web využívá služeb třetích stran, abychom zjistili, jak užíváte tuto webovou stránku a mohli jsme optimalizovat vaši uživatelskou zkušenost. Tyto třetí strany (zejména reklamní sítě a poskytovatelé externích služeb, jako jsou služby analyzující návštěvnost webu) mohou rovněž využívat cookies, nad kterými nemáme žádnou kontrolu.

Jak odmítnout používání souborů cookie

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

Webové stránky umožňují provoz i v režimu, který neumožňuje sbírání cookies. Dovolujeme si však upozornit, že v případě odmínutí zaslaných cookies může být omezena funkčnost některých prvků webových stránek.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Chrome
Firefox 
Internet Explorer

Účinný nástroj pro správu souborů cookie je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/

Jaká jsou Vaše práva vůči Správci?

Ohledně svých osobních údajů máte řadu práv. Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování osobních údajů i Vy při zpracování Vašich osobních údajů máte svá práva. 

 • Právo na přístup k osobním údajům 

Máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem a po jakou dobu. V rámci práva na přístup k osobním údajům máte konkrétně právo požadovat: 

a) informaci, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a případně 

b) poskytnutí kopií některých (Vámi vybraných) nebo všech Vašich zpracovávaných osobních údajů. 

 • Právo na opravu osobních údajů 

Máte právo požadovat opravu nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů. Dále můžete žádat doplnění případných neúplných osobních údajů. 

 • Právo na výmaz osobních údajů 

Máte právo požadovat výmaz některých nebo veškerých Vašich osobních údajů, a to v případě, že: 

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b) jejich zpracování je nezákonné; to nastává v případech, kdy neexistuje nebo odpadl právní základ pro zpracovávání (např. po odvolání souhlasu se zpracováním nebo úspěšném vznesení námitky proti zpracování, viz níže), nebo jsou osobní údaje z jiného důvodu zpracovány protiprávně; 

c) je nám právními předpisy uložena povinnost Vaše osobní údaje smazat. 

 • Právo na omezení zpracování 

Kromě práva na výmaz, máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. V takovém případě mohou být Vaše osobní údaje pouze uloženy a žádné další operace zpracování s nimi není možné až na zákonné výjimky provádět. Omezení zpracování můžete požadovat v následujících případech, kdy:

a) popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to po dobu potřebnou k zjištění, jaké údaje jsou správné; 

b) Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu, ale Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich zpracování; 

c) Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; 

d) vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu potřebnou k ověření, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody. 

 • Právo na námitku proti zpracování 

V případech, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje na základě opravného zájmu, a Vy se domníváte, že naše oprávněné důvody pro zpracování nepřevažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Vaši žádost ověříme a shledáme-li, že náš zájem na dalším zpracování nepřevažuje nad Vašimi zájmy, zpracování Vašich osobních údajů ukončíme. Pokud podáte námitku proti zpracování osobních údajů v rámci přímého marketingu, zpracování ukončíme neprodleně. 

 • Právo na přenositelnost 

Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, a to v případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme 

a) automatizovaně (pomocí elektronických databází) a zároveň 

b) na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy, můžete požadovat poskytnutí těchto osobních údajů ve formátu CSV. Na Vaši žádost můžeme takto strukturované osobní údaje předat přímo jinému správci dle Vašeho výběru. 

 • Právo odvolat souhlas 

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. Pokud souhlas odvoláte, přestaneme Vaše osobní údaje neprodleně zpracovávat za účelem, který je spojený s tímto souhlasem. Odvolání souhlasu nemá vliv na další zpracování osobních údajů zpracovávaných na základě jiného právního titulu, např. plnění právní povinnosti Správce. 

 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu

V případech, kdy se domníváte, že Vaše údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, můžete se se stížností obrátit na jakýkoliv dozorový úřad v některém členském státě Evropské unie, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště nebo místa, kde došlo k pravděpodobnému porušení. V České republice je tímto dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, viz www.uoou.cz

Jakým způsobem můžete svoje práva vůči nám uplatnit? 

Nejrychlejší způsob, jak lze uplatnit a požádat o výkon práva u nás je prostřednictvím e-mailu: info@sosdomacipece.cz nebo v našem sídle na adrese Ostrovského 1332/4, 150 00 - Praha 5

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O případném prodloužení Vás samozřejmě budeme informovat.

V Praze dne 15. 4. 2020