Úvod

Podmínky užívání webu

Společnost SOS Home Care s.r.o., IČ 090 91 173, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 330736, se sídlem Ostrovského 1332/4, 150 00  Praha 5 (dále „Správce“) vytvořila tuto webovou stránku pro poskytování a soustřeďování praktických informací vztažených k neformálnímu pečovatelství v domácím prostředí. Vyvíjí přitom přiměřené úsilí, aby ji průběžně aktualizovala, neposkytuje ale záruku za přesnost a odbornost informací či neexistenci chyb. Čerpání z obsahu webové stránky bez konzultace s příslušnými odborníky je vždy na vlastní riziko uživatele a Správce nepřebírá žádnou odpovědnost za přímou, nepřímou a následnou újmu na zdraví a životě v důsledku užití tohoto obsahu.

Přestože jsme vynaložili veškeré úsilí, abychom zajistili, že údaje na této stránce jsou správné a aktuální, informace uvedené na této webové stránce mají pouze obecnou povahu a Správce neposkytuje žádné prohlášení nebo záruky ve vztahu k jejich přesnosti nebo použitelnosti. Pro vyloučení pochybností, žádný z publikovaných postupů a informací nenahrazuje vyšetření a doporučení odborníkem pro konkrétní situaci/pacienta. Detailní informace by měly být vždy konzultovány s ošetřujícím lékařem, vyhledávány na webových stránkách příslušných institucí v ČR a firem poskytujících konkrétní služby či nabízejících produkty.

Správce také nepřijímá žádnou odpovědnost za viry, které napadnou zařízení uživatele po užití audio, video, datových nebo textových souborů na této stránce.

Duševní vlastnictví

K veškerým materiálům na této stránce vykonává majetkové autorské právo Správce nebo jí bylo poskytnuto právo užívat takové materiály, pokud není konkrétně uvedeno jinak. Kopírování části nebo celého obsahu v jakékoliv podobě je zakázáno, s výjimkou následujících případů:

Licence ke kopírování pro osobní užití

Můžete číst, prohlížet, tisknout a nahrávat materiály na těchto stránkách pouze pro své osobní, neobchodní užití.

Licence ke kopírování pro zvláštní účely

Můžete kopírovat materiály pro jednotlivé třetí strany pouze pro jejich osobní užití, pouze pokud:

  • budete uvádět tyto webové stránky jako zdroj materiálu. Musíte uvést takový údaj a webovou adresu v kopii příslušného materiálu a
  • budete informovat příslušnou třetí stranu, že tyto podmínky se na ni také vztahují a že je povinna je dodržovat

Tato licence ke kopírování neopravňuje zahrnutí materiálu nebo jakékoliv jeho části do jakéhokoliv jiného díla nebo zveřejnění v tištěné, elektronické nebo jakékoliv jiné podobě. Zejména (ale bez omezení) žádná část této stránky nesmí být šířena nebo kopírována pro jakékoliv obchodní účely.

Žádná část této stránky nesmí být reprodukována nebo převedena nebo uchovávána na jiné webové stránce nebo jiné formě elektronického systému.

Bez ohledu na to, zda je to výslovně uznáno nebo ne, ochranné známky, zařízení, obchodní značky a loga zobrazené na této webové stránce jsou vlastnictvím Správce nebo jiné třetí strany.

Nic uvedené na této stránce nesmí být vykládáno přímo, konkludentně nebo jinak, jako poskytnutí licence nebo práva k patentu, ochranné známce nebo autorským právům Správce nebo jakékoliv třetí strany.

Hypertextové odkazy

Určité hypertextové odkazy na této stránce odkazují na stránky, které nejsou pod kontrolou Správce. Pokud využijete takové odkazy, opustíte tuto stránku.

Správce nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za obsah stránek třetích stran, na které odkazují hypertextové odkazy a neposkytuje žádná prohlášení nebo záruky (výslovné nebo konkludentní) ve vztahu k informacím obsaženým na takových stránkách.

Správce nemá žádnou kontrolu nad povahou a obsahem takových stránek a nedoporučuje tyto stránky, informace na nich obsažené nebo jakékoliv produkty nebo služby třetích stran. Zejména prosím pamatujte, že nahráváním počítačových programů z určitých stránek riskujete porušení autorských práv a můžete ohrozit počítačovými viry své vlastní systémy.

Prosím ověřte si obsah právních prohlášení a prohlášení o ochraně soukromí stránek, jejichž odkaz využijete.

Změny

Znění podmínek může být kdykoli změněno a uživatelé by měli pravidelně kontrolovat jejich obsah.

V Praze dne 15. 4. 2020